Hadhrat Muzaffar Hussain Shah Sahab

Hadhrat Muzaffar Hussain Shah  Sahab Naqshbandi Mujaddidi Qadri (May Allah shower His Mercy on him)

Khadeem,Hadhrat Abulkhairat Syed Anwarullah Shah Naqshbandi Mujaddidi Qadri (RA)Khadeem,Hadhrat Abulkhairat Syed Anwarullah Shah Naqshbandi Mujaddidi Qadri (RA)ursmuz21052017

Posted June 6, 2016 by abulkharat

%d bloggers like this: